Anasayfa / Güncel / Ehl-i sünnete darbe girişimi: Işid!

Ehl-i sünnete darbe girişimi: Işid!

Bu Âhirzaman Çok Çalkalanıyor, Bu Fitne-İ Âhirzaman Acib Şeyler Doğuracağını İhsas Ediyor. Barla Lahikası ( 339 )

Çok Çocuk Oyuncaklarına Seyirci Olup Gülerek Ağladık! Lem’alar (260)

Üstadım vezaif-i ahirzaman Bediüzzaman Said Nursinin yaşadığı döneme baktığımızda Hadisat-ı Alem hercümerç.. dünya savaşları, büyük yıkılışlar, çöküşler, yenilikler ve… daha nice şeyler olmakta idi. Risale-i Nurun İlm-i Hali olan lahikaları bırakan üstadımızdır. Ben Nur Talebesiyim Diyen herkes bu kitaplara riayet ederek hareketle ancak Nura Talebe olabilir. Aksi taktirde boş bir iddiadan öte geçemez. Biz Risale-i Nur Talebeleri ise hadisat-ı aleme mesleğimizce ve bizi alakadar veçhesine bakarak hizmetimize devam ederiz.

Işid Haritası imajŞimdi islamiyetin yükselişini engellemek ve doğru islamiyete perde olmak ve öğretmemek yanlış olan batıl efkarın/mezheblerin revacını sağlamak için EHL-İ SÜNNETE DARBE TEŞEBBÜS OLARAK SÖZÜM ONA EHL-İ SÜNNET OLAN İŞİD KURULDU. BU İŞİD ASLEN SELEFİLİK, MUTEZİLE, ŞİA.. GİBİ EHL-İ SÜNNET OLMAYAN VE ÜMMETİN AZAMINI TEŞKİL EDEN EHL-İ SÜNNETTEN UZAK TUTMA OPERASYONUDUR. BİZLER BUNU LAHİKALARIN GÖZÜYLE ANLAMAKTAYIZ.

Eğer biz, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm’ın temeddünü, hakikat-ı İslâmiyete ittiba’ları nisbetindedir. Başkalarının temeddünü ise, dinleriyle makûsen mütenasibdir. Tarihçe-i Hayat ( 84 )

* Risale-i Nur’un mahiyeti, kıymeti, deruhde ettiği kudsî vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti; hem talebelerinin tarz-ı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehl-i İslâm’ın birbiri ile muamelâtında takib edecekleri ihlaslı hareketleri gibi, dâhilî ve haricî bir çok mes’elelere temas etmiştir. Bu itibarla Kastamonu Lâhika mektubları bilhâssa yazıldığı zaman itibariyle de büyük ehemmiyet kesbeden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimaî mes’eleleri ve küllî imanî bir nazar-ı hakikatla mütalaa, mülahaza ve küllîleşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti haizdir.Barla Lahikası ( 5 )

* Hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki’ olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’aniyenin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir. Barla Lahikası ( 6 )

* Aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan, daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve mes’elelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir. Barla Lahikası ( 7 )

* Risale-i Nur, bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması îcabeden, ehl-i iman elinde manevî elmas bir kılınçtır. Asrın idrakine, zamanın tefehhümüne, anlayışına hitab eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğruya feyz ve ilham tarîkıyla âyetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur’anîdir, küllî marifetullah bürhanlarıdır. Barla Lahikası ( 8 )

* Hizmet-i İslâmiyenin ve mesail-i diniyenin umumunu tazammun eden vüs’at ve câmiiyeti haiz bulunduğunu; dinî hizmetlerin her nev’ini teyid ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübra-yı Kur’aniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i iman ve İslâma şamil.. Barla Lahikası ( 8 )

Ey insanlar adaveti bırakınız, Kur’an dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz.” diye beyanıyla bu zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’anın nuruyla göstererek.. Barla Lahikası ( 8 )

* İşte Lâhika mektubları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî mes’eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’aniyenin esaslarını ders veriyor. Barla Lahikası ( 9 )

* İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur’a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Barla Lahikası ( 7 )

Ehl-i Sünnet olduğunu iddia eden bu İşidciler cami yıkmakta, taciz ve tecavüzlerle ve infazlar ve mezalimliğiyle Dünya medyasına çıkmaktadır. Yani islamiyeti hassaten ehl-i sünneti terörist anarşist olarak gösterme çabasıdır.

Bunun arkasında da İslamın ebedî düşmanlarıTarihçe-i Hayat (145) yani İngilizler/masonlar/Yahudiler olduğunu görmemek ise ancak basiretsizliktir!

 

Binaenaleyh bu işidciler biz Ehl-i Sünneti nazardan düşürtme çabasıdır!

 

Allah bizlere basiret versin ve basiretimizi inkişaf ve inbisat ettirerek üstadımız Bediüzzamanın Tarz-ı Hizmetine sadakatla hizmet edip istirahat-ı kalb ve ruh nasip etsin ve Din-i Mübin-i İslamı Kafir ve Facir Ve Münafık Ve Sadık Ahmakların Şerrinden Muhafaza Etsin. Amin.

 

Bir yorum

  1. Bence bu savaş çoktan başladı insanlar ve cinler yani şeytanlar arasında dikkat edin bu savaş silahlı değil büyü ve uyuştucuyla insanları kukla yaptılar bunca zamandır ama RABBİM İZ maskelerini düşürdü ahir Zaman denilen uyanış farkına varış Rabbimiz bize savaşın emrini verdi bile biz bu dönemde birlik olup birbirimize sığınıp ALLAH A sığınmalıyız ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde