Anasayfa / Havas / Fakirlik hastalıklar zaruret musibet için duâ

Fakirlik hastalıklar zaruret musibet için duâ

Resulullah asm’den şiddet ve belalar zamanında okunması için ümmete hediye edilen aşağıdaki ayeti kerimeleri her gün kırk bir (41) defa okumayı âdet haline getiren kimse Allah’ın izniyle kısa zamanda içinde bulunduğu sıkıntı ve belalardan kurtulur. Ummadığı yerlerden nimet ve rızık gelir, bolluğa kavuşur. Geçmeyen hastalığı var ise geçer şifa bulur. Mazlum olarak hapis edilmiş ise beraat eder, işsiz ise iş bulur, bekar ise evlenir, borçlu ise borcundan kurtulur.

Fakirlik Hastalık Musibetler için Dua

Bismillahirrahmanirrahim* Ve beşşiril mü’mininellezine izâ esâbethüm müsıybetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn* Ülâike aleyhim salevâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül muhtedûn* Ellezine kâle lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm imânen ve kâlü hasbünallâhü ve nı’mel vekil* Fenkalebû bi nı’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshum sûün vettebeû rıdvânallâh* Vallahu zû fadlin azim* Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû enni messeniyed durru ve ente erhamur rahim* Festecebnâ lehû fe keşefnâ mâ bihi min durrin ve âteynâhu ehlehû ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikra lil âbidin* Ve zen nûni iz zehebe muğâdıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü minez zalimin* Festecebnâ lehû ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nuncil mü’minin* Fe se tezkûrune mâ ekûlü leküm ve üfevvidu emri illallah* İnnallahe basirun bil ibâd* Fe vekâhüllahü seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûel azâb* Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn* Ve selâmun alel murselin* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin*

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber