Anasayfa / Havas / Ayet’el Kürsi bazı tasarruflarından

Ayet’el Kürsi bazı tasarruflarından

Haftanın perşembeyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağlayan gecelerinde olmak üzere gündüzleri de oruç tutularak ve okurken az da olsa devamlı buhur yakılarak en az üç defa aşağıda yazılı olduğu şekilde Ayetel Kürsi okuyan kimse mutlak matlup ve muradına nail olur. Ancak bu istek ve talepleriniz İslam Dini’nin nehyettiği bir husus olmasın!

ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Meselâ: Evlenmek maksadı ile bir kimsenin Cenabı Hakk’tan hayırlı bir eş istemesi. Kızın anası veya babası razı gelmiyor ise onların rızalarını temin etme isteği. Sana zulüm eden bir kimsenin şerrinin giderilmesi. İmtihanı kazanmak. Haksız veya bir iftira üzerine hapse atılmış bir kimse kurtulması niyeti ile. Haklı bir davayı kazanmak. Herhangi bir hastalıktan şifayab olmak. Evham ve korkulardan, hayalet görmekten, Cin tasallutlarından kurtulmak, Kaçmışı döndürmek ve benzeri işlerde kibriti ahmer yani altın yapan madde gibi tesirli ve çok kere denenmiş bir tertiptir.

Canlı ve canlıdan çıkan bir şey ile olmamak şartı ile hafif bir iftar yapılır.  Mümkün mertebe tenha ve sessiz bir yerde iki rekât Allah rızası için, iki rekat Peygamber efendimizin rızası ve şefaati için, iki rekatta muradınızın kabulü için bu niyetle namaz kılınır. Bu namazlarda Fatiha’dan sonra zammı sure olarak Ayetel Kürsi okunur. Selam verdikten sonra (100) istiğfar (100) kelime-i tevhid, 100 salavatı şerife, 100 Ayetel-Kürsi, 1381 kere:

Ya hüve ya allahü ya hayyü ya kayyümü ya aliyyü ya azıym

Ya hüve ya allahü ya hayyü ya kayyümü ya aliyyü ya azıym

Tekrar (100) defa Ayet-el Kürsi okunur ve ameliye tamamlanır. Bunda sonra aşağıda yazılı dualardan matlup ve muradınıza uygun hediye eder ve Resulullah Efendimiz’in şefaat ve yardımını dileyerek duanızı bitirin.

Yukarıdakileri yaptıktan sonra;

Eğer hapisten kurtulmak, imtihanda muvaffak olmak, iş bulmak, fakirlik ve muhtaçlıktan kurtulmak, halinizin kötülükten iyiliğe dönmesini istiyorsanız, on bir (11) kere bu duayı okuyun:

Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvâli havvil hâli ilâ ahsenil hâli bi havlike ve kuvvetike yâ kebiru yâ müteâli yâ azizü yâ müfdâlü ve sallellâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem*

Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvâli havvil hâli ilâ ahsenil hâli bi havlike ve kuvvetike yâ kebiru yâ müteâli yâ azizü yâ müfdâlü ve sallellâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem*

Düşmanlarınızın yahut dostluk ve muhabbetini kazanmak istediğiniz kimselerin, yahut evlenmek istenen bir kız veya ana ve babasını razı etme niyeti ile okuyanlar (66) defa :

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*

Haksız yere suçlandığınız bir mahkemede/durumda vazifesini kötüye kullanarak size kötülük yapacak bir zalimin ağzını dilini bağlamak için okuyanlar (21) defa:

Allâhümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bediy'as semâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm* Es'elüke bi hakkı hâzihil âyetil kerimeti ve mâ fihâ minel esmâil azıymeti en telcüme fâhü anni ve tahruse lisânehû hattâ lâ yentıku illâ bil hayri ev yusmit* hayruke yâ fülânü (burada matlubunuzun ismini söyleyin) beyne yedeyke ve şerrike tahte kademeyk*

Allâhümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bediy’as semâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm* Es’elüke bi hakkı hâzihil âyetil kerimeti ve mâ fihâ minel esmâil azıymeti en telcüme fâhü anni ve tahruse lisânehû hattâ lâ yentıku illâ bil hayri ev yusmit* hayruke yâ fülânü (burada matlubunuzun ismini söyleyin) beyne yedeyke ve şerrike tahte kademeyk*

Size zulmeden ve sizinde kendisine gücünüzün yetmediği bir kimseyi Müntekım ve Cebbar ve mazlumların tek sığınağı olan Hazreti Rabbül âlemin’e havale etmek için okuyorsanız başınız açık ve elleriniz ters çevrilmiş şekilde aşağıdaki duayı (41) defa:

Allahümme inni es'elüke bi beraketi hâzihil âyeti ve sırri mâ deavtüke bihi en takhera a'dâi ve men yürideni bi sûin ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih* Allâhümme akhir fülanebni fülâneh* Allâhümmerdüd keydeh^ü fi nakrihi vekfini şerrahû vasrif anni ğadrahû yâ rabbel âlemin*

Allahümme inni es’elüke bi beraketi hâzihil âyeti ve sırri mâ deavtüke bihi en takhera a’dâi ve men yürideni bi sûin ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih* Allâhümme akhir fülanebni fülâneh* Allâhümmerdüd keydeh^ü fi nakrihi vekfini şerrahû vasrif anni ğadrahû yâ rabbel âlemin*

Konunun hassaları ile ilgili sorularınız sorunlarınız için yahut farklı dua talepleriniz için  alttaki yorum bölümü kullanabilirsiniz.

Uyarı: Kur’an-ı Kerim ve ayetleri her iki tarafı kesen bir kılıç gibidir.Haksız olarak ve zulmen yapılan beddualar her zaman yapanın ya kendi başına veyahut en sevdiği bir kimsenin başına bir bela ve bir felaket olarak düşer. Cenabı Hakk, hiç bir zaman ve hiç bir kimsenin hatırı için veya duası sebebi ile bir başka kuluna zulüm etmez. Ve hiç bir kimseye kötülük yapmaz. Sen kimseye kötülük yapmazsan Cenabı Hakk’da hiç bir zaman sana kötülük yapacak bir kimseyi musallat etmez. Bu sebeple sen daima kendi sahife-i vicdanını oku. Adımlarını ve hareketlerini ona göre ayarla.

Selam ve Dua ile

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber