Anasayfa / Rîsâle-î Nûr / 1910-1911: Konferanslar, Dersler, Nutuklar

1910-1911: Konferanslar, Dersler, Nutuklar

Tiflis’ten sonra Van’a geçen Bediüzzaman Hazretleri, memleketin muhtelif şehir ve kasabalarını ve köylerini dolaşarak ilmi, ictimai, medeni mevzularda verdiği konferanslar ve derslerle milleti irşad ve tenvir ediyordu. Bu hususta da bir eser yazmıştı. Sonra Şam’a gitti. Şam’da iken Şam ulemâsının ısrarı üzerine içinde yüz âlimin bulunduğu onbine yakın kalabalık bir cemaate Emevi Camii’nde bir nutuk söyler.

Bu nutuk fevkalâde bir takdir ve tahsine mazhar olarak Hutbetü’ş Şâmiye ismiyle tabedilir. Şam’da kalmayarak Medresetü’z -Zehra nâmıyla vücuda getirmek istediği, dârülfünûnun (üniversite) kurulması hususunda çalışmak üzere İstanbul’a gelir. Sultan 5. Mehmed Reşad’ın Rumeli seyahatinde beraberinde götürdüğü heyette yer alır. Bu yolculukta şimendiferde (tren) bir risâle telif eder. O taraflarda da konferanslarıyla halkı irşadda bulunur.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde