Anasayfa / Fetvâ / İbadet / Namaz / Namazda kelimenin bir kısmını okumamak namazı bozar mı?

Namazda kelimenin bir kısmını okumamak namazı bozar mı?

Delilleriyle Islam Fikhi (Celal Yildirim)eserde su bilgiler var:

”Kelimenin Bir Kısmını Okuyup Gerisini Okumamak
Kıraat esnasında kelimenin yarısını ya da üçte birini okuyup geriye kalan kısmını okumamak namazı bozar mı bozmaz mı?
Bunun cevâbı kesin değildir. Bu, ya nefesin kesilmesinden, ya da unutmadan dolayı meydana gelir. Meşayihin çoğuna göre her iki surette de namaz bozulur. Buna bir örnek verelim:
“el-hamdu” diyeceği yerde “EL” deyip durur sonra “Hamdu” diyerek tamamlarsa, veya Fatiha, ya da Zammı Sureyi okumadığını sanarak (EL) diye başlar ve sonra okuduğunu hatırlayarak vazgeçerse veya kelimenin bir kısmını hatırlar gerisini hatırlayamadığı için onu bırakıp başka bir kelime hatırlarsa, bütün bunlarda namaz bozulur. Fukahadan bir kısmına göre ise bozulmaz. Sahih olan birincilerin görüşüdür.”

Fakat Buyuk Islam Ilmihalinde (Omer Nasuhi Bilmen) su bilgi var:

”Namazda bir kelimenin bir kısmı kesilse, (?????) yerinde unutmaktan veya nefes kesilmesinden dolayı yalnız (??) denilip sonra (???) denilse veya okunacak bir kelime hatıra gelmeyip başka bir kelimeye geçilse, fıkıh alimlerinin çoğuna göre namaz bozulmaz. Mana değişse bile hüküm aynıdır. Çünkü unutmada ve nefes kesilmesinde zaruret vardır ve bu da herkesde olan bir haldir. Öyle ki, (???? ????? ) yerine nefes kesildiği için (???? ???? ) denilerek rükûa varılsa, namaz bozulmuş olmaz.”

Ve Diyanetin Ilmihalinde su bilgiler var:

”Na­maz­da Kur’an’dan bir ke­li­me­nin bir par­ça­sı ke­sil­se, meselâ; “el-Ham­dü” ye­ri­ne unut­mak­tan ve­ya ne­fe­sin ke­sil­me­sin­den do­la­yı yal­nız “el” de­ni­lip, da­ha son­ra “ham­dü” de­nil­se ve­ya oku­na­cak bir ke­li­me ha­tı­ra gel­me­yip, baş­ka bir ke­li­me­ye ge­çil­se, ço­ğun­lu­ğa gö­re na­maz bo­zul­maz. Çün­kü unut­ma ve­ya ne­fe­sin ke­sil­me­si hu­su­sun­da za­ru­ret ve umumî bel­va var­dır. Meselâ, “Mat­laı’l-fecr” ye­ri­ne ne­fe­sin ke­sil­me­sin­den do­la­yı “Mat­laı’l-fec” di­ye­rek ruku­ya va­rıl­sa, na­maz bo­zul­muş ol­maz.”

Yani biri cogunluga gore bozulur diyor, digerleri cogunluga gore bozulmaz diyor…hangisi dogrusu ?

Vesselam. Ebu Naim

Değerli Kardeşimiz;

Namaz bozulmaz.

Allah Teâlâ bu ümmeti, hatâ, unutma ve cebr altında yaptığı işlerden ve kalbe elde olmadan gelen çirkin şeylerden dolayı hesâba çekmeyecektir.” (Taberanî, el-el-Mucemu’l-evsat,18/87-şamile)

Selam ve Dua ile

Nurulenvar Fetva Kurulu

 

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde