Anasayfa / Îndîr / Osmanlıca / Osmanlıca Lügât Çalışması-Kelimat

Osmanlıca Lügât Çalışması-Kelimat

MANA

LATİNCE

OSMANLICA

Allah’ın ismiyle

BİSMİLLAH

بسم اللّٰه

Kul

Abd

عبد

İbadet eden

Âbid

عابد

Manasız

Abes

عبث

 

Acaib

عجائب

Âcizlik

Acz

عجز

Güçsüz

Âciz

عاجز

Düşmanlık

Adavet

عداوت

Adalet

Adl

عدل

 

Adalet

عدالت

Adaletli

Âdil

عادل

Kişi

Âdem

آدم

Yokluk

A‘dem

عدم

 

Âdet

عادت

Sıradan

Âdi

عادي

 

Âfv

عفو

Son

Âhir

آخر

Dostlar

Ahbab

احباب

 

Âhiret

آخرت

Hükümler

Ahkam

احكام

 

Ahmak

احمق

 

Ahlak

اخلاق

En çok övülen

Ahmed

احمد

 

Allah

اللّٰه

En güzel

Ahsen

احش

Haller

Ahval

احوال

 

Âid

عائد

 

Akıl

عقل

Akıllı

Âkıl

عاقل

Son

Âkıbet

عاقبت

Sülale

Âl

آل

En yüksek

A’la

اعلي

 

Alâka

علاقه

Belirti

Alamet

علامت

 

Âlem

عالم

Bilen

Âlim

عالم

Çok bilen

Alîm

عليم

Yüce

Âlî

عالي

İşler

A‘mâl

اعمال

İş

Amel

عمل

Unsurlar

Anasır

عناصر

Bulaşan

Ârız

عارض

Sunmak

Arz(etme)

عرض

 

Arz(dünya)

آرض

 

Arzu

آرزو

Eserler

Âsar

آثار

Safiler

Asfiya

اصفيا

 

Amin

آمين

Sahabeler

Ashab

اصحاب

 

Asır

عصر

 

Aşk

عشق

 

Âşık

عاشق

 

Bahar

بهار

Deniz

Bahr

بحر

Açık

Bâhir

باهر

 

Bahis

بحث

Talihsiz

Bedbaht

بدبخت

Bilhassa

Bâhusus

باخصوص

 

Bâki

باقي

İnce anlayış

Basiret

بصيرت

 

Basit

بسيط

 

Bâtıl

باطل

 

Bazı

بعض

Açıklık

Bedahet

بداهت

Açık

Bedihi

بديهي

Zamanın harikası

Bediüzzaman

بديع الزمان

Güzel söz öyleme sanatı

Belagat

بلاغت

Deliller

Berahîn

براهين

 

Bereket

بركت

Kabir alemi

Berzah

برزخ

 

Besmele

بسمله

 

Bilakis

بالعكس

Açıkça

Bilbedahe

بالبداهه

Fiilî olarak

Bilfiil

بالفعل

Kabiliyet olarak

Bilkuvve

بالقوه

Görerek

Bilmüşahede

بالمشاهده

Zatıyla

Bizzat

بالذات

Dine zıt yenilik

Bidat

بدعت

Başlangıç

Bidayet

بدايت

-siz,sız

Bila – (ön ek)

بلا

Üzerine

Binaen

بناءً

Peygamberlikle gönderilme

Bi’set

بعثت

Delil

Burhan

برهان

Güney

Cenub

جنوب

Akma

Cereyan

جريان

Çürütme

Cerh

جرح

İrilik

Cesamet

جسامت

 

Cesaret

جسارت

Beden

Cesed

جسد

İri

Cesim

جسيم

 

Cevab

جواب

Çok cömert

Cevâd

جواد

Caiz olma

Cevaz

جواز

Dolaşma

Cevelan

جولان

Öz

Cevher

جوهر

Zırh

Cevşen

جوشن

Gök boşluğu

Cevv

جو

Çok hareketli

Cevval

جوال

 

Ceza

جزا

Çekmek

Cezb

جذب

Yarım ada

Cezire

جزيره

Dağlar

Cibal

جبال

Mücadele

Cidal

جدال

Harflerin sırları ilmi

Cifr

جفر

Allah için harb ve hizmet

Cihad

جهاد

Cihetler, yönler

Cihât

جهات

Alet

Cihaz

جهاز

Yön

Cihet

جهت

Görünüm

Cilve

جلوه

Cennetler

Cinan

جنان

 

Cinayet

جنايت

 

Cin

جن

Büyüklük

Cirm

جرم

 

Cisim

جسم

Cömertlik

Cûd

جود

 

Cum’a

جمعه

Çoğunluk

Cumhur

جمهور

Kaynayıp taşma

Cuş-u huruş

جوش و خروش

Hep,bütün

Cümle

جمله

Askerler

Cünud

جنود

Kalkışmak

Cür’et

جرئت

Suç

Cürm

جرم

Parça

Cüz

جز

Cüzde olan, küçük

Cüz’î

جزئي

 

Çark

چرخ

Gerçi

Çendan

چندان

Göz

Çeşm

چشم

Zorluklar, sıkıntılar

Dağdağa

 

دغدغه

Dağ gibi

Dağvari

طاغ واري

 

Dâhi

داهي

 

Dahî

دخي

İçinde

Dahil

داخل

Sebep,duacı

Dai

داعي

Sürekli

Daim

دائم

Alâkalı

Dair

دائر

 

Daire

دائره

Pek ince

Dakik

دقيق

Sapkınlık

Dalalet

ضلالت

Tohum

Dane

دانه

Yer

Dar

دار

Atasözü

Darb-ı mesel

ضرب مثل

 

Davâ

دعوا

Ortadan kaldırma

Def

دفع

Korkma

Dehşet

دهشت

Deliller

Delail

دلائل

Delil olma

Delalet

دلالت

 

Delil

دليل

İçine koyma

Derc

درج

Dereceler

Derecat

درجات

İlaç

Deva

دوا

 

Devir

دور

 

Dikkat

دقت

Deli

Divane

ديوانه

 

Dua

دعا

Atasözleri

Durub-u emsal

ضروب امثال

 

Dünya

دنيا

Umumi kaide

Düstur

دستور

Mükafat

Ecir

اجير

Fiiller

Ef’âl

افعال

Daha faziletli

Efdal

افضل

Fikirler

Efkâr

افكار

Ferdler

Efrâd

افراد

Tek, bir

Ehad

احد

Hadisler

Ehadis

احاديث

Teklik

Ehadiyyet

احديت

 

Ehil

اهل

En büyük

Ekber

اكبر

En mükemmel

Ekmel

اكمل

En değerli

Ekrem

اكرم

En çok

Ekser

اكثر

 

Elbette

البته

Hamd Allah’a aiddir

Elhamdülillah

الحمد للّٰه

Acı veren

Elîm

اليم

Güvenli

Emin

امين

Buyurma,iş

Emr

امر

Belirti

Emare

اماره

Benzerler

Emsal

امثال

Benlik

Enaniyet

انانيت

Nebiler

Enbiya

انبيا

 

Endişe

انديشه

Ben

Ene

انا

Türler

Envâ

انواع

Nurlar

Envar

انوار

Bakışlar

Enzar

انظار

Esaslar

Erkân

اركان

Ruhlar

Ervah

ارواح

Rızıklar

Erzak

ارزاق

Esirlik

Esaret

اسارت

Temel

Esas

اساس

Sebebler

Esbab

اسباب

 

Eser

اثر

Allahın güzel isimleri

Esmaül hüsna

اسماء الحسني

Sırlar

Esrar

اسرار

Şahıslar

Eşhas

اشخاص

Tabi olanlar

Etbâ

اتباع

Tavırlar

Etvar

اطوار

Emirler

Evamir

اوامر

Vehimler

Evham

اوهام

Veliler

Evliya

اوليا

Vasıflar

Evsaf

اوصاف

 

Evvel

اول

 

Ezan

اذان

Mesela

Ezcümle

از جمله

Başlangıcı olmama

Ezel

ازل

Zevkler

Ezvak

اذواق

Övünme

Fahr

فخر

Fayda

Faide

فائده

Fakirlik

Fakr

فقر

 

Fakir

فقير

 

Fani

فاني

Öyle sayalım ki

Faraza

فرضا

 

Fark

فرق

 

Farz

فرض

Günahkâr

Fasık

فاسق

Yaratıcı

Fatır

فاطر

Meziyet

Fazilet

فضيلت

 

Fedakar

فداكار

 

Felsefe

فلسفه

 

Ferah

فرح

 

Ferd

فرد

Bozukluk

fesad

فساد

Açma

Fetih

فتح

Üst

Fevk

فوق

Felsefeci

Feylesof

فيلسوف

Bereket

Feyz

فيض

Uzay

Feza

فضا

Yazı parçası

Fıkra

فقره

Günahlara dalma

Fısk

فسق

Yaradılış

Fıtrat

فطرت

 

Fihrist

فهرست

 

Fiil

فعل

 

Fikir

فكر

Ayrılık

Firak

فراق

 

Firavun

فرعون

 

Fitne

فتنه

Kur’an

Furkan

فرقان

Fenler

Fünun

فنون

Feyzler

Füyüzat

فيوضات

Çokça  affeden

Gaffar

غفار

Gaflette olan

Gafil

غافل

 

Gaflet

غفلت

Kayıp

Gaib

غائب

Hata

Galat

غلط

 

Galib

غالب

Garip şeyler

Garaib

غرائب

 

Garib

غريب

Bilinmeyen

Gayb

غيب

Maksad

Gaye

غايه

Son derece

Gayet

غايت

Başka

Gayr

غير

 

Gurur

غرور

 

Günah

كناه

 

Haber

خبر

Sınır

Had

حد

Hizmet eden

Hadim

خادم

 

Hadis

حديث

 

Hâfız

حافظ

Gizli

Hafi

خفي

 

Hafif

خفيف

 

Hain

خائن

Hakikatler

Hakaik

حقائق

 

Hakem

حكم

Karar

Hüküm

حكم

Hükmeden

Hâkim

حاكم

Hikmet sahibi

Hakîm

حكيم

Doğru

Hak

حق

Durum

Hal

حال

Haller

Halat

حالات

Hal

Halet

حالت

Yaratıcı

Hâlık

خالق

İhlaslı, Samimi

Halis

خالص

Yaratmak

Halk

خلق

Övme

Hamd

حمد

Gayret

Hamiyet

حميت

 

Haram

حرام

 

Hareket

حركت

 

Harf

حرف

Dışında

Hariç

خارج

 

Harika

خارقه

İyilik

Hasene

حسنه

Meydana gelen

Hasıl

حاصل

Huy

Haslet

خصلت

Sınırlama

Hasr

حصر

Hususi

Has

خاص

Dirilme

Haşr

حشر

 

Hata

خطا

 

Hatıra

خاطره

Son

Hatime

خاتمه

 

Hatta

حتي

 

Hava

هوا

Nefsin isteği

Heva

هوا

Korku

Havf

خوف

 

Hayal

خيال

 

Hayat

حيات

İyilik

Hayır

خير

 

Hâyır

خير

 

Hayret

حيرت

 

Hayvan

حيوان

 

Hazret

حضرت

 

Hediye

هديه

 

Helak

هلاك

 

Helal

حلال

 

Heyecan

هيجان

Topluluk

Heyet

هيئت

Koruma

Hıfz

حفظ

 

Hırs

حرص

Hak üzere olma

Hidayet

هدايت

Öfke

Hiddet

حدت

 

Hizmet

خدمت

Hafiflik

Hiffet

خفت

Faide

Hikmet

حكمت

Zıt

Hilaf

خلاف

 

Hilal

هلال

Yaradılış

Hilkat

خلقت

Gayret

Himmet

همت

 

His

حس

 

Hisse

حصه

Hisler

Hissiyat

حسيات

 

Hoca

خواجه

Öz

Hulasa

خلاصه

Dostluk

Hullet

خلت

Harfler

Huruf

حروف

Bilhassa

Hususen

خصوصًا

 

Huzur

حضور

Delil

Hüccet

حجت

 

Hücum

هجوم

Marifet

Hüner

هنر

 

Hürmet

حرمت

Keder

Hüzn

حزن

Güzellik

Hüsn

حسن

Güzel

Hasen, Hasan

حسن

Küçük güzel

Hüseyin

حسين

 

Israr

اصرار

İbadetler

İbâdât

عبادات

 

İbadet

عبادت

Oluşan

İbaret

عبارت

 

İbrahim

ابراهيم

 

İbret

عبرت

 

İbtal

ابطال

Gerekme

İcab

ايجاب

Kabul etme

İcabet

اجابت

Var etme

İcad

ايجاد

Mucizelik

İ’caz

اعجاز

Az sözle anlatma

Îcaz

ايجاز

Zorlama

İcbar

اجبار

Fikir birliği

İcma

اجماع

Özetleme

İcmal

اجمال

Özet olarak

İcmalen

اجمالاً

Yerine getirme

İcra

اجرا

 

İctihad

اجتهاد

Toplanma

İctima

اجتماع

Sakınma

İctinab

اجتناب

Yok etme

İ’dam

اعدام

Devam ettirme

İdame

ادامه

Yönetme

İdare

اداره

Yerine getirme

Îfa

ايفا

Anlatma

İfham

افهام

Haddi aşma

İfrat

افراط

Bozma

İfsad

افساد

Kuşatma

İhata

احاطه

Haber verme

İhbar

اخبار

Allah rızasını esas yapma

İhlas

اخلاص

Çıkarma

İhraç

اخراج

İyilik

İhsan

احسان

Hissettirme

İhsas

احساس

Hatırlatma

İhtar

اخطار

Karışmak

İhtilat

اختلاط

 

İhtimal

احتمال

İçine alma

İhtiva

احتوا

 

İhtiyaç

احتياج

Seçme, yaşlı

İhtiyar

اختيار

Tedbirli olma

İhtiyat

احتياط

Kardeşler

İhvan

اخوان

Diriltme

İhya

احيا

Uyarma

İkaz

ايقاظ

İnandırma

İkna

اقناع

 

İkram

اكرام

İsraftan kaçınma

İktisat

اقتصاد

Gerekme

İktiza

اقتضا

 

İlah

اله

Duyurma

İ’lan

اعلان

Dinden çıkma

İlhad

الحاد

Kalbe gelen ilâhî söz

İlham

الهام

Esas sebep

İllet

علت

 

İlim

علم

Karıştıma

İltibas

التباس

 

İltifat

التفات

Kabul,gerekli bulma

İltizam

التزام

Hafif işaret

Îma

ايما

 

İmam

امام

 

İman

ايمان

Yardım

İmdad

امداد

Mümkün olma

İmkan

امكان

 

İmtihan

امتحان

İmkansızlık, çekinme

İmtinâ

امتناع

Uyma

İmtisal

امتثال

 

İmza

امضا

 

İnad

عناد

Nimet verme

İn’am

انعام

İhsan

İnayet

عنايت

Genişleme

İnbisat

انبساط

 

İncil

انجيل

Çekilme

İncizab

انجذاب

Sınırlanma

İnhisar

انحصار

Sönme

İnkıraz

انقراض

Bölünme

İnkısam

انقسام

Boyun eyme

İnkıyad

انقياد

Açılma

İnkişaf

انكشاف

İnsan

İns

انس

 

İnsan

انسان

Netice verme

İntâc

انتاج

 

İntikam

انتقام

Bağlanma

İntisab

انتساب

Yayılma

İntişar

انتشار

Düzenlilik

İntizam

انتظام

İstek

İrade

اراده

 

İsa

عيسي

 

İsabet

اصابت

 

İsbat

اثبات

 

İslam

اسلام

 

İsim

اسم

 

İsmail

اسمعيل

Dayandırma

İsnad

اسناد

 

İsraf

اسراف

Kabiliyet

İsti’dad

استعداد

Faydalanma

İstifade

استفاده

Tevbe

İstiğfar

استغفار

Hizmet ettirme

İstihdam

استخدام

Beğenme

İstihsan

استحسان

Doğru yol

İstikamet

استقامت

Gelecek, karşılama

İstikbal

استقبال

Bağımsızlık

İstiklal

استقلال

Kararlılık

İstikrar

استقرار

Gerektirme

İstilzam

استلزام

Kullanma

İstimal

استعمال

Yardım isteme

İstimdad

استمداد

Dayanma

İstinad

استناد

 

İstirahat

استراحت

 

İsyan

عصيان

 

İşaret

اشارت

Ortak olma

İştirak

اشتراك

 

İtaat

اطاعت

Suçlama

İtham

اتهام

İnanç

İtikad

اعتقاد

Güvenme

İtimad

اعتماد

Kabul etmeme

İtiraz

اعتراض

 

İtiraf

اعتراف

Tamamlama

İtmam

اتمام

Tâbi olma

İttiba

اتباع

Birleşme

İttifak

اتفاق

Birleşme

İttihad

اتحاد

Kabul etme

İttihaz

اتخاذ

Açıklama

İzah

ايضاح

Giderme

İzale

ازاله

Gösterme

İzhar

اظهار

 

İzin

اذن

Şeref

İzzet

عزت

 

Kâbe

كعبه

Mümkün

Kabil

قابل

 

Kabiliyet

قابليت

 

Kader

قدر

Kudretli, gücü yeten

Kâdir

قادر

Çok kudretli

Kadîr

قدير

Yeterli

Kâfi

كافي

 

Kâfir

كافر

Esas

Kaide

قاعده

 

Kâinat

كائنات

Çevirme, kalb

Kalb

قلب

 

Kalem

قلم

Ay

Kamer

قمر

Olgun

Kâmil

كامل

Kısmetine razı olma

Kanaat

قناعت

 

Karar

قرار

Saray

Kasr

قصر

Kesme

Kat’

قطع

Kesin

Kat’i

قطعي

Yazıcı

Kâtib

كاتب

Damla

Katre

قطره

Kaideler

Kavaid

قواعد

Kanunlar

Kavanin

قوانين

Kuvvetli

Kavi

قوي

 

Kavim

قويم

 

Kazâ

قضا

Büyük günahlar

Kebair

كبائر

Büyük

Kebir

كبير

Kazanma

Kesb

كسب

Okuma

Kıraat

قرائت

 

Kısım

قسم

 

Kıyamet

قيامت

 

Kıyas

قياس

 

Kibir

كبر

 

Kitab

كتاب

Yalan

Kizb

كذب

 

Kur’an

قرآن

 

Kusur

قصور

 

Kutub

قطب

Kabiliyet

Kuvve

قوه

En büyük

Kübra

كبرا

Kafirler

Küffar

كفار

İmansızlık

Küfür

كفر

Umumî

Küllî

كلي

 

Küre

كره

Söz

Lafız

لفظ

Ama

Lâkin

لكن

Hoş

Latif

لطيف

Duygu

Latife

لطيفه

Latifeler

Letaif

لطائف

Lezzetler

Lezaiz

لذائذ

Lezzetli

Leziz

لذيذ

Parıltı

Lem’a

لمعه

ALLAH için

Lillah

للّٰه

Dil

Lisan

لسان

Layık olma

Liyakat

لياقت

İhsan

Lütuf

لطف

Gereklilik

Lüzum

لزوم

Ne yazık ki

Maatteessüf

مع التأسف

Manalar

Maani

معاني

Ara

Mabeyn

مابين

İbadet edilen, ilah

Mabud

معبود

 

Madem

مادام

 

Madde

ماده

Affetme

Mağfiret

مغفرت

Batı

Mağrib

مغرب

Gururlu

Mağrur

مغرور

Beceri

Maharet

مهارت

Güzellikler

Mehasin

محاسن

Sevilen

Mahbub

محبوب

Sınırlı

Mahdud

محدود

Bir şeyin ne olduğu

Mahiyet

ماهيت

Haşir meydanı

Mahşer

محشر

 

Mahkeme

محكمه

Yaratılmış

Mahluk

مخلوق

Yok etmek

Mahv

محو

Katıksız

Mahz

محض

Geçim

Maişet

معيشت

 

Makam

مقام

Kabul  edilmiş

Makbul

مقبول

Akla uygun

Makul

معقول

 

Mana

معنا

Mana olarak

Manen

معنًا

Manaya ait

Manevi

معنوي

Engel

Mani

مانع

Sahip

Malik

مالك

 

Manzara

منظره

Bilinen

Malum

معلوم

Bilgi

Marifet

معرفت

 

Memnun

ممنون

Çıkış yeri

Masdar

مصدر

Sanatlı yapılan

Masnu’

مصنوع

Allah’ın dilediği gibi

Maşallah

ماشاء اللّٰه

Üzerinde görünen

Mazhar

مظهر

Geçmiş

Mazi

ماضي

Zulum gören

Mazlum

مظلوم

Kısa mana

Meal

مئال

Bahis

Mebhas

مبحث

Sığınacak yer

Melce’

ملجأ

 

Mecbur

مجبور

Toplanma yeri

Mecma’

مجمع

Hepsi

Mecmu’

مجموع

Sebep

Medar

مدار

Yardım

Meded

مدد

Övme

Medh

مدح

 

Medine

مدينه

Ders yeri

Medrese

مدرسه

Tutkun

Meftun

مفتون

Kaynak

Me’haz

مأخذ

 

Mekke

مكه

Yazılan

Mektub

مكتوب

Melekler

Melaike

ملائكه

 

Memur

مأمور

Yasaklamak

Men’

منع

Kaynak

Menba’

منبع

Faide

Menfaat

منفعت

Olumsuz

Menfi

منفي

Kaynak

Menşe

منشأ

Yer

Menzil

منزل

Mertebeler

Meratib

مراتب

Müracaat yeri

Merci’

مرجع

 

Mertebe

مرتبه

 

Mesafe

مسافه

 

Mesele

مسئله

Mutlu

Mesud

مسعود

Zahmet

Meşakkat

مشقت

 

Meşhur

مشهور

Şeriata uygun

Meşru’

مشروع

Var olan

Mevcud

موجود

 

Mevsim

موسم

 

Millet

ملت

Yükselme vasıtası

Mirac

معراج

 

Misafir

مسافر

 

Misal

مثال

Ölçü

Mizan

ميزان

Davranış

Muamele

معامله

İnatçı

Muannid

معند

Karşı gelme

Muaraza

معارضه

Yardım

Muavenet

معاونت

Belirli

Muayyen

معين

 

Mucize

معجزه

Sevgi

Muhabbet

محبت

Koruma

Muhafaza

محافظه

Karşı çıkma

Muhalefet

مخالفت

İmkansız

Muhal

محال

Karşı olan

Muhalif

مخالف

Övülmüş

Muhammed

محمد

Konuşma

Muhavere

محاوره

Haber veren

Muhbir

مخبر

 

Muhtaç

محتاج

Mümkün

Muhtemel

محتمل

Hürmet sahibi

Muhterem

محترم

Karşılık verme

Mukabele

مقابله

Karşı olan

Mukabil

مقابل

Önsöz

Mukaddime,

mukaddeme

مقدمه

Kaderde belli

Mukadder

مقدر

Kudsi, temiz

Mukaddes

مقدس

Dayanma

Mukavemet

مقاومت

Karşılaştırma

Mukayese

مقايسه

İstenilen

Murad

مراد

Süslü

Murassa’

مرصع

Düzenli

Muntazam

منتظم

 

Musa

موسي

Emir altına alınmış

Musahhar

مسخر

Seçilmiş

Mustafa

مصطفي

İtaat eden

Muti’

مطيع

Sonsuz, şüphesiz

Mutlak

مطلق

Başarılı

Muvaffak

موفق

Uygun

Muvafık

موافق

 

Musibet

مصيبت

Geçici

Muvakkat

موقت

Ölçme, denge

Muvazene

موازنه

Bereketli, hayırlı

Mübarek

مبارك

 

Mücadele

مجادله

Cihâd, gayret etme

Mücahede

مجاهده

İman eden

Mü’min

مؤمن

Kısa, öz

Mücmel

مجمل

 

Müddet

مدت

Dehşet veren

Müdhiş

مدهش

Tesirli

Müessir

مؤثر

Önemli

Mühim

مهم

 

Mühür

مهر

 

Mükafat

مكافات

 

Mükemmel

مكمل

 

Mülk

ملك

 

Mümkün

ممكن

Zıt

Münafi

منافي

Uygunluk

Münasebet

مناسبت

Uygun

Münasip

مناسب

Mukaddes, temiz

Münezzeh

منزه

Nimet veren

Mün’im

منعم

İzin

Müsaade

مساعده

Uygun

Müsaid

مساعد

Olumlu

Müsbet

مثبت

 

Müslüman

مسلمان

Bir çok

Müteaddid

متعدد

Devamlı olarak

Mütemadiyen

 

متماديًا

Sonu olan

Mütenahi

متناهي

Çeşitli

Mütenevvi

متنوع

Yönelmiş

Müteveccih

متوجه

Süslü

Müzeyyen

مزين

Noksan

Nakıs

ناقص

 

Namaz

نماز

İşleme

Nakş

نقش

 

Nasihat

نصيحت

 

Nefes

نفس

 

Nefis

نفس

 

Nehir

نهر

Ortaya çıkma

Neş’et

نشئت

Sonuç

Netice

نتيجه

Çeşit, tür

Nev’

نوع

Son

Nihayet

نهايت

Unutma

Nisyan

نسيان

 

Niyet

نيت

Düzen

Nizam

نظام

 

Nokta

نقطه

Peygamberlik

Nübüvvet

نبوت

İcne mana

Nükte

نكته

-gösteren

-nüma

نما

Artma

Nema

نما

 

Osman

عثمان

 

Ömer

عمر

 

Özür

عذر

 

Padişah

پادشاه

 

Peygamber

پيغمبر

Çok-()

Pür-()

پر

Terbiye edici

Rab

رب

Bağ

Rabıta

رابطه

Bağlamak

Rabt

ربط

Çokça isteme

Rağbet

رغبت

Çok merhametli

Rahîm

رحيم

Çok merhametli

Rahman

رحمن

Şefkat

Rahmet

رحمت

 

Ramazan

رمضان

 

Receb

رجب

 

Resulullah

رسول اللّٰه

 

Risaletünnur

رسالت النور

 

Risale-i nur

رسالۀ نور

 

Rivayet

روايت

Gösteriş

Riya

ريا

 

Ruh

روح

Esas

Rükün

ركن

Resuller

Rusül

رسل

 

Rüya

رؤيا

 

Rüzgar

روزگار

Mutluluk

Saadet

سعادت

 

Saat

ساعت

 

Sabah

صباح

 

Sabır

صبر

Dogru olan

Sadık

صادق

Katıksız

Safi

صافي

Diğer

Sair

سائر

 

Sahabe

صحابه

 

Sahib

صاحب

Saadete ermiş

Said

سعيد

Namaz, rahmet duası

Salât

صلات

Salâtlar

Salavat

صلوات

Hakimiyet

Saltanat

سلطنت

Meyve

Semere

ثمره

 

Sanat

صنعت

Sanatkar

Sâni’

صانع

 

Saray

سراي

Harcama

Sarf

صرف

Açık

Sarih

صريح

Çalışma

Sa’y

سعي

Sağlamlık, yılmama

Sebat

ثبات

 

Sebeb

سبب

Haramlara dalma

Sefahet

سفاهت

 

Sevab

ثواب

Günah

Seyyie

سيئه

Günahlar

Seyyiat

سيآت

Çok sadık olan

Sıddîk

صديق

Doğruluk

Sıdk

صدق

 

Sıfat

صفت

Sıfatlar

Sıfât

صفات

 

Sınıf

صنف

 

Sır

سر

Mühür

Sikke

سكه

Zincir

Silsile

سلسله

 

Siyaset

سياست

 

Sohbet

صحبت

Kötüye kullanma

Su-i istimal

سوء استعمال

Kötü düşünme

Su-i zan

سوء ظن

Soru

Sual

سؤال

Kolaylık

Suhulet

سهولت

 

Sultan

سلطان

 

Sûre

سوره

Şekil

Suret

صورت

Düşme

Sükut

سقوط

Susma

Sükût

سكوت

Alçak

Süfli

سفلي

İlerleme

Sülûk

سلوك

Peygamberimizin yolu

Sünnet

سنت

 

Sürat

سرعت

Sevinç

Sürur

سرور

Şahid olma

Şehadet

شهادت

 

Şahıs

شخص

 

Şahid

شاهد

Şükreden

Şakir

شاكر

Talebe

Şakird

شاكرد

Doğu

Şark

شرق

 

Şart

شرط

İslamiyet alametleri

Şeair

شعائر

Ağaç

Şecere

شجره

Şiddetli

Şedid

شديد

Affa vesile olma

Şefaat

شفاعت

Merhamet

Şefkat

شفقت

 

Şehid

شهيد

 

Şekil

شكل

Kur’an yolu

Şeriat

شريعت

 

Şevk

شوق

 

Şeytan

شيطان

 

Şiddet

شدت

 

Şikayet

شكايت

Allah’a ortak koşma

Şirk

شرك

 

Şöhret

شهرت

 

Şuur

شعور

 

Şükür

شكر

Yemek

Taam

طعام

 

Tabaka

طبقه

Bağlanan

Tâbi

تابع

İfade

Tabir

تعبير

 

Tabiat

طبيعت

Başkalaşma

Tağayyur

تغير

Temizlik

Taharet

طهارت

Hakaret etme

Tahkir

تحقير

İnceleme

Tahlil

تحليل

Bozma

Tahrib

تخريب

Beğenme

Tahsin

تحسين

Sunma

Takdim

تقديم

Kıymet verme

Takdir

تقدير

 

Taklid

تقليد

Allah’dan korkma

Takva

تقوي

 

Talebe

طلبه

Öğretme

Talim

تعليم

Onarma

Tamir

تعمير

Düzenleme

Tanzim

تنظيم

 

Taraf

طرف

Tanıtma

Ta’rif

تعريف

 

Tarih

تاريخ

Yol

Tarik

طريق

 

Tarz

طرز

Kullanma

Tasarruf

تصرف

Doğrulama

Tasdik

تصديق

 

Ta’til

تعطيل

Belirleme, atama

Ta’yin

تعيين

İçine alma

Tazammun

تضمن

Yüceltme

Ta’zim

تعظيم

Yardımlaşma

Teavün

تعاون

Değiştirme

Tebdil

تبديل

Bildirme

Tebliğ

تبليغ

Görünme

Tecelli

تجلي

 

Tecrübe

تجربه

Önlem alma

Tedbir

تدبير

Düşünme

Tefekkür

تفكر

Ayırma

Tefrik

تفريق

Açıklama

Tefsir

تفسير

Hal değiştirme

Tahavvül

تحول

 

Tehdid

تهديد

Geciktirme

Te’hir

تأخير

Allah’ın büyüklüğünü ilan

Tekbir

تكبير

Konuşma

Tekellüm

تكلم

Tekrarlanma

Tekerrür

تكرر

Tamamlama

Tekmil

تكميل

Yalanlama

Tekzib

تكذيب

Anlama

Telakki

تلقي

Lezzet alma

Telezzüz

تلذذ

Eser yazma

Te’lif

تأليف

Misal verme

Temsil

تمثيل

Nurlanma

Tenevvür

تنور

Eleştirme

Tenkid

تنقيد

Nurlandırma

Tenvir

تنوير

İlerleme

Terakki

ترقي

 

Terbiye

تربيه

 

Tercih

ترجيح

 

Tereddüd

تردد

Birleştirme

Terkib

تركيب

Rast gelme

Tesadüf

تصادف

Dayanışma

Tesanüd

تساند

Kusurlardan beri kılma

Tesbih

تسبيح

 

Teselli

تسلي

İtaat ettirme

Teshir

تسخير

Etkileme

Te’sir

تأثير

Boyun eğme

Teslim

تسليم

Benzetme

Teşbih

تشبيه

 

Teşekkür

تشكر

Sergileme

Teşhir

تشهير

Şekil verme

Teşkil

تشكيل

Şevklendirme

Teşvik

تشويق

Birbirine uygunluk

Tevafuk

توافق

Doğruluğu kesin haber

Tevatür

تواتر

Alçak gönüllülük

Tevazu

تواضع

 

Tevbe

توبه

Yönelme

Teveccüh

توجه

Vehimlenme

Tevehhüm

توهم

İşi Allah’a bırakma

Tevekkül

توكل

Uygun kılma, başarılı kılma

Tevfik

توفيق

Birleme

Tevhid

توحيد

Yorum yapma

Te’vil

تأويل

Destekleme

Teyid

تأييد

Ortaya çıkma

Tezahür

تظاهر

Süsleme

Tezyin

تزيين

Gizli sır

Tılsım

طلسم

Okuma

Tilavet

تلاوت

Doğma

Tulû’

طلوع

Kulluk

Ubudiyet

عبوديت

Ameline güvenme

Ucb

عجب

Kardeşlik

Uhuvvet

اخوت

Ahirete dair

Uhrevi

اخروي

Alimler

Ulema

علما

İlahlık

Uluhiyet

الوهيت

İlimler

Ulum

علوم

Yüce

Ulvi

علوي

Bütün

Umum

عموم

Esaslar

Usul

اصول

Temel madde

Unsur

عنصر

 

Ücret

اجرت

Alışkanlık

Ülfet

الفت

 

Ümid

اميد

 

Ümmet

امت

Okuma-yazması olmayan

Ümmi

امي

Alışkanlık

Ünsiyet

انسيت

Tarz

Üslub

اسلوب

Hoca

Üstad

استاد

Gerekli, şart olan

Vacib

واجب

 

Vaad

وعد

Birlik

Vahdet

وحدت

Birlik

Vahdaniyet

وحدانيت

Bir olan

Vahid

واحد

Çok zararlı

Vahim

وخيم

 

Vahiy

وحي

 

Vahşet

وحشت

 

Vakit

وقت

Hadise

Vakıa

واقعه

Olan

Vaki’

واقع

Özellik

Vasıf

وصف

Aracı

Vasıta

واسطه

 

Vatan

وطن

Koyma

Vaz’

وضع

Vazifeler

Vazaif

وظائف

 

Vazife

وظيفه

Yüz, yön

Vecih

وجه

Kuruntu

Vehim

وهم

Varislik

Veraset

وراثت

Aracı, sebeb

Vesile

وسيله

 

Vicdan

وجدان

Düzenli okunan zikir

Vird

ورد

Gerekli olma

Vücub

وجوب

Meydana gelme

Vuku

وقوع

Kavuşma

Visal

وصال

Varlık

Vücûd

وجود

Ümitsizlik

Yeis

يأس

Görünen

Zahir

ظاهر

Zayıflık

Zaaf

ضعف

Zayıf olan

Zaif

ضعيف

 

Zan

ظن

Zulm eden

Zalim

ظالم

 

Zarar

ضرر

Zorunluluk

Zaruret

ضرورت

Şahıs

Zat

ذات

Kaybolan

Zayi

ضايع

 

Zaman

زمان

 

Zevk

ذوق

Bitme

Zeval

زوال

Ek, ilave

Zeyl

ذيل

Dinsiz

Zındık

زندق

()- sahibi

Zi-()

ذي

 

Zikir

ذكر

Işık

Ziya

ضيا

Fazla

Ziyade

زياده

 

Ziyafet

ضيافت

 

Ziyaret

زيارت

Meydana çıkma

Zuhur

ظهور

Karanlıklar

Zulumat

ظلمات

Karanlık

Zulmet

ظلمت

Haksızlık

Zulm

ظلم

()- sahibi

Zü-()

ذو

Kaybolan

Zayi

ضايع

Eş (hanım)

Zevce

زوجه

Eş (erkek)

Zevc

زوج

 

 

 

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde